Expandmenu Shrunk


Informacje

Właściwość terytorialna (Warszawa Wola, Warszawa Bemowo)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Maciej Okapiec jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (Warszawa Wola i Warszawa Bemowo)

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Dokonując wyboru komornika we wniosku o wszczęcie egzekucji należy zawrzeć klauzulę następującej treści:
„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 z późn. zm.)”

Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek egzekucyjny?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.

Tytuł wykonawczy musi być opatrzony klauzulą wykonalności o następującej treści:
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia …..  20 …..  r. Sąd ….. w …..  stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …………….. oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale Wnioski oraz w formie papierowej w sekretariacie naszej kancelarii. Należy w nim zamieścić wszelkie posiadane informacje o dłużniku takie jak : nr PESEL, NIP, posiadany przez dłużnika majątek, wierzytelności, wynagrodzenie itp. Informacje te mogą znacząco przyspieszyć postępowanie egzekucyjne.

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Wszelkimi kosztami powstałymi w trakcie postępowania egzekucyjnego finalnie jest obciążany dłużnik. Jednakże do czasu wyegzekwowania należności komornik może wzywać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki takie jak koszty korespondencji, zapytań do urzędu skarbowego czy ZUS, poszukiwania majątku, dojazdy itp.

Zapraszam

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Maciej Okapiec

 

Obsługujemy wnioski:

Korzstamy z systemu:

Elektroniczne Postępowania Upominawcze

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 Kancelaria Komornika Sądowego Warszawa Wola